Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

تقدیر از سازمان‌های اجتماعی

ترجمه توسط امیرحسین پی‌براه

Published onMar 07, 2024
تقدیر از سازمان‌های اجتماعی

بسیاری از سازمان‌های اجتماعی در حال پیاده‌کردن اصول فمینیسم داده هستند که در این کتاب توضیح دادیم. به عنوان گوشه‌ای از تلاش ما برای اشتراک‌گذاری قدرت، بخشی از حق امتیاز این کتاب را به دو سازمان که برای نویسندگان این کتاب اهمیت دارند، تقدیم کرده‌ایم. ما شما را تشویق می‌کنیم که این سازمان‌ها را دنبال کنید، با آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی و زندگی واقعی ارتباط برقرار کنید، و ببینید که چگونه می‌توانید آن‌ها را در کارشان یاری کنید.

The image is the logo of Indigenous Women Rising. The logo reads in bold, capital letters “INDIGENOUS WOMEN RISING.” To the left of the text, there is a circle which is split into four quadrants. In the top left quadrant, there are two women in it. In the top right quadrant, there are a couple of wheat spikes. In the bottom left quadrant, there are several mountains. In the bottom right quadrant, there is a dark cloud, with rain pouring under it.

اعتبار: قیام زنان بومی

«قیام زنان بومی»1 متعهد است که حقوق طبیعی مردم بومی و محلی برای استفاده از گزینه‌های بهداشتی عادلانه و امن از نظر فرهنگی را از طریق فراهم‌کردن آموزش‌های بهداشتیِ در دسترس و تامین منابع، حمایت کند و ارج نهد. «قیام زنان بومی» را در توییتر در @IWRising، در اینستاگرام در @indigenouswomenrising و در www.iwrising.org دنبال کنید.

The image is the logo of Charis Circle. The logo has an image in the center of several books stacked on one another. In the background, there is a full moon, slightly covered by a hanging tree branch. Above the image, it reads “CHARIS” in bold, black letters and below the image, it reads “CIRCLE” in the same font.

اعتبار: حلقه چاریس

حلقه چاریس2 که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد، با کد 501c3، بخش غیرانتفاعی کتابفروشی چاریس3، قدیمی‌ترین کتابفروشی مستقل فمینیستی جنوب است. حلقه چاریس با هنرمندان، نویسندگان و کنش‌گران از جنوب و سراسر جهان همکاری می‌کند تا تا برنامه‌ها و رویدادهای نوآورانه، متفکرانه و متحول‌کننده زندگی را به جوامع فمینیستی بیاورد. حلقه چاریس جوامع فمینیستی پایدار را ترویج می‌کند، برای عدالت اجتماعی کار می‌کند و به بیان صداهای متنوع و به‌حاشیه رانده‌شده جسارت می‌دهد. از حلقه چاریس در www.chariscircle.org دیدن کنید.

Connections
1 of 1
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?